အမေးအဖြေကဏ္ဍ

တတိယအကြိမ် အဆို/ မေးခွန်းများ

ပထမအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင် ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး           ၂ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 87   9 3   ၃ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) 33         ၄ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 95   1 1   ၅ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)     3     ၆ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး 76   7 2 ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ဒုတိယအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင် ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး 6 10       ၂ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)   4 1     ၃ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 99 54 12 1   ၄ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆) 6   1     ၅ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)           ၆ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)         ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ပထမအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ပထမအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင် ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး           ၂ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 87   9 3   ၃ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) 33         ၄ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 95   1 1   ၅ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)     3     ၆ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး 76   7 2 ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်