အရေးပေါ် အစည်းအဝေး

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၄) ၂၅-၆-၂၀၁၄ ၂-၇-၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၁ ကြိမ် ၃ ရက် II ၂ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ၂၁-၁-၂၀၁၆ ၂၅-၁-၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ၁ ကြိမ် ၃ ရက်