အထူးအစည်းအဝေး

အထူးအစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၁) ၃၀-၄-၂၀၁၁ ၁-၅-၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၁ ကြိမ် ၂ ရက် II ၂ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၂) ၂၉-၃-၂၀၁၂ ၃-၄-၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ၁ ကြိမ် ၄ ရက် III ၃ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅) ၁၂-၈-၂၀၁၅ ၁၄-၈-၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ၁ ကြိမ် ၃ ရက်