ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁-၁-၂၀၁၁ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂ ကြိမ် ၈ ရက် ၂ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂-၁၁-၂၀၁၁ ၁၁-၁၁-၂၀၁၁ ၆ ရက် II ၃ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၂-၂-၂၀၁၂ ၂၉-၂-၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ၃ ကြိမ် ၆ ရက် ၄ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၄-၉-၂၀၁၂ ၂-၁၀-၂၀၁၂ ၇ ရက် ၅ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၀-၁၂-၂၀၁၂ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၁၄ ရက် III ၆ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈-၃-၂၀၁၃ ၉-၄-၂၀၁၃ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်