ဦးဖိုးမင်း

၁ အမည် ဦးဖိုးမင်း ၂ အခြားအမည် ဦးဘိုးမင်း ၃ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ဘသတ(နိုင်)၀၀၀၃၇၁ ၅ မွေးသ္ကရာဇ်/အသက် ၂၁.၅.၁၉၄၈/၆၇ နှစ် ၆ မွေးဖွားရာဇာတိ စပါးထားကျေးရွာ၊ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ၇ ပညာအရည်အချင်း B.A(ဥရောပသမိုင်း-ဂုဏ်ထူး) ၈ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် လယ်သမား၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးမောင်စောလုံး(ကွယ်လွန်) ၁၀ အမိအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ််ဦးကျော့စိန်(ကွယ်လွန်) ၁၁ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ််စောနုဝေ ၁၂ သား/သမီးအမည် (၁) မနုမေ၊ အထပြ(၂) မ ဖြူ ဖြူ ခိုင်၊ အထပြ(၃) မောင်ကျော် ကျော် ခို င်၊ ကျောင်းသား(၄) မနုနုလိုင်၊ မလပြ(၅) မောင်သန်းဇော်၊ ကျော င်း ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ရက်နေ့ထိ (၅)နှစ်တာ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                       –         ၁၅၆၉  စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                –         ၄၆၈  စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                –         ၁၁၀၂  စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အရေအတွက် ပြန်လည်လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၁၄၇ ၁၁၉ ၂၈   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၆၀ ၅၇ ၃   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၃၈ ၃၇ −   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၁၀၅ ၉၄ ၆   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                      –         ၁၃၀  စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                –         ၅၄  စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                 –         ၇၆  စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အရေအတွက် ပြန်လည်လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၃၅ ၁၂ ၂၃   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၁   ၁   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၁       ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၅       ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                      –         ၅၂၆ စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်             –         ၁၄၅ စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                 –         ၃၈၁ စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည်ခက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၃၈ ၃၈ –   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၃၁ ၃၁ –   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၂ ၂ –   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၅၃ ၅၃ –   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ၂၀ ၂၀ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                      –         ၃၇၀ စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                –         ၉၆ စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                  –         ၂၇၄ စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည်ခက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၁၀ ၉ ၁   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၁၅ ၁၃ ၂   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၂ ၂ –   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၁၇ ၁၅ ၂   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                      –         ၂၉၇ စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                –         ၉၀ စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                  –         ၂၀၇ စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည်ခက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၂၇ ၂၅ ၂   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၁၀ ၁၀ –   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၁၄ ၁၄ –   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၂၄ ၂၀ ၄   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                      –         ၂၄၆ စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်             –         ၈၃ စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                  –         ၁၆၃ စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည်ခက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၃၇ ၃၅ ၂   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၃ ၃ –   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၁၉ ၁၉ –   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၆ ၆ –   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့ထိ (၅)နှစ်တာ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                             –           ၁၅၂၀  စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                   –           ၅၃၄  စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                       –           ၉၈၆  စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အရေအတွက် ပြန်လည်လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၁၆၁ ၁၅၀ ၁၁   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၆၇ ၆၇ –   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၅၇ ၅၇ −   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၉၇ ၉၇ –   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ၁၀၁ ၁၀၁ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၂-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                               –           ၂၁၇  စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                    –           ၉၅  စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                          –           ၁၂၂  စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အရေအတွက် ပြန်လည်လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၄၇ ၄၀ ၇   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၁၂ ၁၂ –   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၁ ၁ –   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၄ ၄ –   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                             –           ၂၇၀ စောင် ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                    –           ၉၈ စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                       –           ၁၇၂ စောင် စဉ် စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည်ခက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက် ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက် မှတ်ချက် ၁ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ၄၁ ၃၇ ၄   ၂ ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၆ ၆ –   ၃ မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ ၂၂ ၂၂ –   ၄ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ ၈ ၈ –   ၅ ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ ၇ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်