တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                               –           ၃၉၁ စောင်

ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                    –           ၁၀၈ စောင်

မှတ်ချက်မပြုသည့် အရေအတွက်                                          –           ၂၈၃ စောင်

စဉ်စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်းလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ခက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက်မှတ်ချက်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု၃၀၃၀ 
ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့၁၂၁၂ 
မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ၁၈၁၈ 
ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ၂၃၂၃ 
ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ၁၇၁၇ 
ကာယကံရှင်နှင့် အခြားဌာနဆိုင်ရာများသို့ စာထွက်ရှိ ထားသည့်ကိစ္စ 
စုစုပေါင်း၁၀၈၁၀၈ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.