အရေးပေါ် အစည်းအဝေး

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၄) ၂၅-၆-၂၀၁၄ ၂-၇-၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၁ ကြိမ် ၃ ရက် II ၂ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ၂၁-၁-၂၀၁၆ ၂၅-၁-၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ၁ ကြိမ် ၃ ရက်

အထူးအစည်းအဝေး

အထူးအစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၁) ၃၀-၄-၂၀၁၁ ၁-၅-၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၁ ကြိမ် ၂ ရက် II ၂ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၂) ၂၉-၃-၂၀၁၂ ၃-၄-၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ၁ ကြိမ် ၄ ရက် III ၃ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅) ၁၂-၈-၂၀၁၅ ၁၄-၈-၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ၁ ကြိမ် ၃ ရက်

ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁-၁-၂၀၁၁ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂ ကြိမ် ၈ ရက် ၂ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂-၁၁-၂၀၁၁ ၁၁-၁၁-၂၀၁၁ ၆ ရက် II ၃ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၂-၂-၂၀၁၂ ၂၉-၂-၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ၃ ကြိမ် ၆ ရက် ၄ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၄-၉-၂၀၁၂ ၂-၁၀-၂၀၁၂ ၇ ရက် ၅ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၀-၁၂-၂၀၁၂ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၁၄ ရက် III ၆ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈-၃-၂၀၁၃ ၉-၄-၂၀၁၃ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ဒုတိယအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင် ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး 6 10       ၂ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)   4 1     ၃ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 99 54 12 1   ၄ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆) 6   1     ၅ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)           ၆ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)         ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ပထမအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ပထမအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင် ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး           ၂ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 87   9 3   ၃ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) 33         ၄ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 95   1 1   ၅ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)     3     ၆ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး 76   7 2 ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်