မူဝါဒများ

ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်

မူဝါဒများ

၁။      ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ မူဝါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) အာဏာသုံးရပ်၏ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ပြည်သူကိုဦးထိပ်ထား၍ ခေတ်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီသော ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းရေး၊

(ခ) ဥပဒေပြုရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲ၊ ဝါဒစွဲမထားဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး။

ရည်မှန်းချက်များ

၂။      ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးရရှိစေရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     လွတ်လပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်းတို့ကို ဖော်ဆောင်ရန်၊

(ဂ)     လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)    ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၃။      ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ပြည်သူလူထုကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်၊ ခေတ်နှင့် မလျော်ညီတော့သည့် ဥပဒေများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     ပြည်သူ့အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ပြည်သူတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များအား အဆိုများ၊ မေးခွန်းများအဖြစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်နှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တို့ကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)     ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အခွန်အကောက်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များရရှိနိုင်ရေးအတွက် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်သူများသိရှိနိုင်စေရန် Website တွင် ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)     e-Government လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများ (Information Technology) အသုံးချ နိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)     ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံး ငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် ထိရောက်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)    လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ၊ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ နည်းပညာများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက် E-Library တည်ဆောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ)     လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စျ)    ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ရည်ရွယ်ချက်များ

၄။      ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ခေတ်မီစနစ်နှင့် လျော်ညီသော ဥပဒေများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်၊

(ခ)     အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုရှိရေး ထိန်းညှိပေးရန်၊

(ဂ)     ပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ဃ) အခွန်အကောက်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(င)     လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များအား လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်။