ပထမအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် နှစ်အလိုက် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးများ

ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ

စဉ်

အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်ရက်

ကျင်းပ
ခုနှစ်

(၁)နှစ်
အတွင်း
ကျင်းပ
ကြိမ်

ကြာရက်

မှ

ထိ

I

ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး

၃၁-၁-၂၀၁၁

၃၀-၃-၂၀၁၁

၂၀၁၁

ကြိမ်

ရက်

ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး

၂-၁၁-၂၀၁၁

၁၁-၁၁-၂၀၁၁

ရက်

II

တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး

၂၂-၂-၂၀၁၂

၂၉-၂-၂၀၁၂

၂၀၁၂

ကြိမ်

ရက်

စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး

၂၄-၉-၂၀၁၂

၂-၁၀-၂၀၁၂

ရက်

ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး

၁၀-၁၂-၂၀၁၂

၂၈-၁၂-၂၀၁၂

၁၄ ရက်

III

ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး

၁၈-၃-၂၀၁၃

၉-၄-၂၀၁၃

၂၀၁၃

ကြိမ်

၁၅ ရက်

သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး

၂၆-၈-၂၀၁၃

၁၃-၉-၂၀၁၃

၁၅ ရက်

အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး

၆-၁၁-၂၀၁၃

၂၂-၁၁-၂၀၁၃

၁၃ ရက်

IV

နဝပုံမှန်အစည်းအဝေး

၃-၃-၂၀၁၄

၂၁-၃-၂၀၁၄

၂၀၁၄

ကြိမ်

၁၇ ရက်

၁၀

ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး

၁၃-၈-၂၀၁၄

၂၉-၈-၂၀၁၄

၁၃ ရက်

၁၁

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

၁၁-၁၁-၂၀၁၄

၂၈-၁၁-၂၀၁၄

၁၄ ရက်

V

၁၂

(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

၁၁-၃-၂၀၁၅

၁-၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅

ကြိမ်

၁၃ ရက်

၁၃

(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

၂-၁၂-၂၀၁၅

၈-၁၂-၂၀၁၅

ရက်

အထူးအစည်းအဝေးများ

စဉ်

အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်ရက်

ကျင်းပ
ခုနှစ်

(၁)နှစ်
အတွင်း
ကျင်းပ
ကြိမ်

ကြာရက်

မှ

ထိ

I

အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၁)

၃၀-၄-၂၀၁၁

၁-၅-၂၀၁၁

၂၀၁၁

ကြိမ်

ရက်

II

အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၂)

၂၉-၃-၂၀၁၂

၃-၄-၂၀၁၂

၂၀၁၂

ကြိမ်

ရက်

III

အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅)

၁၂-၈-၂၀၁၅

၁၄-၈-၂၀၁၅

၂၀၁၅

ကြိမ်

ရက်

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

စဉ်

အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်ရက်

ကျင်းပ
ခုနှစ်

(၁)နှစ်
အတွင်း
ကျင်းပ
ကြိမ်

ကြာရက်

မှ

ထိ

I

အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၄)

၂၅-၆-၂၀၁၄

၂-၇-၂၀၁၄

၂၀၁၅

ကြိမ်

ရက်

ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပသော အကြိမ်၁၃ ကြိမ်
စုစုပေါင်းရက်၁၄၆ ရက်
အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပသော အကြိမ်၃ ကြိမ်
စုစုပေါင်းရက်၉ ရက်
အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ကျင်းပသော ကြိမ်၁ ကြိမ်
စုစုပေါင်းရက်၃ ရက်