ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ

ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ

စဉ်

အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်ရက်

ကျင်းပ
နှစ်

(၁)နှစ်
အတွင်း
ကျင်းပ
ကြိမ်

ကြာရက်

မှ

ထိ

I

ပထမပုံမှန်

၈-၂-၂၀၁၆

၇-၄-၂၀၁၆

၂၀၁၆

ကြိမ်

၁၀ ရက်

ဒုတိယပုံမှန်

၃-၈-၂၀၁၆

၂၄-၈-၂၀၁၆

ရက်

တတိယပုံမှန်

၁၂-၁၂-၂၀၁၆

၂၈-၁၂-၂၀၁၆

၁၀ ရက်

II

စတုတ္ထပုံမှန်

၂၀-၂-၂၀၁၇

၂၄-၃-၂၀၁၇

၂၀၁၇

ကြိမ်

ရက်

ပဉ္စမပုံမှန်

၂၇-၆-၂၀၁၇

၁၈-၇-၂၀၁၇

၁၀ ရက်

ဆဋ္ဌမပုံမှန်

၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁-၁၂-၂၀၁၇

ရက်

III

သတ္တမပုံမှန်

၆-၃-၂၀၁၈

၉-၄-၂၀၁၈

၂၀၁၈

ကြိမ်

၁၃ ရက်

အဋ္ဌမပုံမှန်

၂၁-၈-၂၀၁၈

၂၆-၉-၂၀၁၈

၁၂ ရက်

IV

နဝမပုံမှန်

၁၃-၂-၂၀၁၉

၂၄-၂-၂၀၁၉

၂၀၁၉

ကြိမ်

ရက်

၁၀

ဒသမပုံမှန်

၂၉-၄-၂၀၁၉

၉-၅-၂၀၁၉

ရက်

၁၁

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

၁၇-၉-၂၀၁၈

၃၀-၉-၂၀၁၉

ရက်

၁၂

(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

၂၄-၁၂-၂၀၁၉

၂-၁-၂၀၂၀

ရက်

V

၁၃

(၁၃) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

၂၄-၃-၂၀၂၀

၂၅-၅-၂၀၂၀

၂၀၂၀

ကြိမ်

ရက်

၁၄

(၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

၁၈-၈-၂၀၂၀

၂၀-၁၁-၂၀၂၀

ရက်

အထူးအစည်းအဝေးများ

စဉ်

အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်ရက်

ကျင်းပ
ခုနှစ်

(၁)နှစ်
အတွင်း
ကျင်းပ
ကြိမ်

ကြာရက်

မှ

ထိ

I

အထူး (၁/၂၀၁၆)

၉-၅-၂၀၁၆

၁၆-၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆

ကြိမ်

ရက်

အထူး (၂/၂၀၁၆)

၁၂-၉-၂၀၁၆

၁၆-၉-၂၀၁၆

ရက်

II

အထူး (၁/၂၀၁၈)

၂၇-၁၁-၂၀၁၈

၃၀-၁၁-၂၀၁၈

၂၀၁၈

ကြိမ်

ရက်

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

စဉ်

အစည်းအဝေး

ကျင်းပသည့်ရက်

ကျင်းပ
ခုနှစ်

(၁)နှစ်
အတွင်း
ကျင်းပ
ကြိမ်

ကြာရက်

မှ

ထိ

I

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၆)

၂၆-၉-၂၀၁၆

၂၉-၉-၂၀၁၆

၂၀၁၆

ကြိမ်

ရက်

အရေးပေါ်(၂/၂၀၁၆)

၅-၁၂-၂၀၁၆

၇-၁၂-၂၀၁၆

ရက်

II

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၇)

၂၈-၈-၂၀၁၇

၃၁-၈-၂၀၁၇

၂၀၁၇

ကြိမ်

ရက်

III

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၈)

၂-၁-၂၀၁၈

၂၀၁၈

ကြိမ်

ရက်

အရေးပေါ်(၂/၂၀၁၈)

၂၉-၁-၂၀၁၈

ရက်

အရေးပေါ်(၃/၂၀၁၈)

၂၉-၅-၂၀၁၈

၇-၆-၂၀၁၈

ရက်

အရေးပေါ်(၄/၂၀၁၈)

၂၉-၆-၂၀၁၈

ရက်

IV

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၉)

၁၃-၆-၂၀၁၉

၂၆-၆-၂၀၁၉

၂၀၁၉

ကြိမ်

ရက်

အရေးပေါ်(၂/၂၀၁၉)

၁၄-၈-၂၀၁၉

၁၉-၈-၂၀၁၉

ရက်

၁၀

အရေးပေါ်(၃/၂၀၁၉)

၂၇-၁၁-၂၀၁၉

၂-၁၂-၂၀၁၉

ရက်

V

၁၁

အရေးပေါ်(၁/၂၀၂၀)

၁၁-၂-၂၀၂၀

၁၇-၂-၂၀၂၀

၂၀၂၀

ကြိမ်

ရက်

 

၁၂

အရေးပေါ်(၂/၂၀၂၀)

၈-၆-၂၀၂၀

၁၀-၆-၂၀၂၀

 

 

ရက်

ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပသော အကြိမ်၁၄ ကြိမ်
စုစုပေါင်းရက်၁၁၉ ရက်
အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပသော အကြိမ်၃ ကြိမ်
စုစုပေါင်းရက်၁၀ ရက်
အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ကျင်းပသော ကြိမ်၁၂ ကြိမ်
စုစုပေါင်းရက်၃၁ ရက်