ဆက်သွယ်ရန်

လွှတ်တော်သို့ အကြံပြုချက်များပေးပို့ချင်ပါက- rakhine@pds.hluttaw.mm သို့လိပ်မူ၍ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် – 0000000000